tuy_tuyen_uc

Tụy, tuyến tùng, tuyến ức có vai trò liên quan như thế nào